ไปเวบร้านแรก ไปเวบร้านที่สอง ไปเวบร้านที่สาม ไปเวบร้านที่สี่ switch langauge to english  เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

ชื่อ – นามสกุล/ชื่อหน่วยงาน :    *
Email Address :  *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :  *
ภาษาที่ใช้ในการส่ง Email และ SMS :

บริการที่ใช้งาน : เลขที่ลูกค้า :  *
  เลขที่ใบแจ้งหนี้ :  *
  ชื่อบริการที่ใช้งาน :  *
    เพิ่มบริการที่ใช้งาน
เลขที่ลูกค้า ชื่อบริการที่ใช้งาน
รหัสใช้งาน (Username) :  *
รหัสผ่าน :  *
(ความยาว 6-20 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่าน :  *
Access Control :

 *  ทำรายการต่อ ยกเลิก
ส่วนบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อาคาร กสท โทรคมนาคมบางรัก 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500