ไปเวบร้านแรก ไปเวบร้านที่สอง ไปเวบร้านที่สาม ไปเวบร้านที่สี่ switch langauge to english  เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


http://shopping.cattelecom.com/images/cat_tel_logo.jpg   โทรศัพท์ หมายเลข 1322  โทรสารหมายเลข 0 2104 1080

http://shopping.cattelecom.com/images/cat_mail_logo.jpg   Email : cat1322@cattelecom.com

  สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง หรือคุยกับ Virtual Agent ทางเว็บไซต์
                www.cat1322.comส่วนบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
อาคาร กสท โทรคมนาคมบางรัก 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500